Propisi

Omladinska zadruga egzistira po odredbama više zakona i zakonskih dokumenata.

Propisi koji uobličavaju rad omladinskih zadruga su

  • Savezni zakon o zadrugama (Sl. list SRJ br. 41/96 i 12/98),
  • Zakon o radu (Sl. gl. RS 24/2005… 75/2014),
  • Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. gl. RS br.24/01,80/02 135/04),
  • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. gl. RS 34/03,42/03)
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. gl.RS br. 107/2005),
  • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl. list SRJ 20/98).
  • Zakon o zadrugama (Sl.glasnik RS 112/2015)
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.gl.RS br.84/04)
  • Po cl.198 Zakona o radu (Sl.gl.RS br.75/2014) POSLODAVAC može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da ZAKLJUČI UGOVOR sa licem koje je je član studentsko-omladinske zadruge u skladu sa propisima o Zadrugama…